loading...

Baga Easy 

med efterpolering

loading...

Fann va tekniks 3 kubiks tank.
med  infilltration
 

loading...

Trekammarbrunn
med
Infiltration​

Vatten & avlopp.
Vi schaktar, planerar och konsulterar för vatten & avlopp. Vi tar gärna hand om allt pappersexisis som annsökningar till kommun utreder grundvattennivåer och provgropar för markens genomsläpp. Samt tar fram förslag som skulle passa just ditt boende eller projekt. Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag. Om vi inte renade våra enskilda avlopp alls skulle betydligt fler av våra sjöar tvingas beläggas med badförbud och på sikt också växa igen. Det viktigaste syftet med avloppsrening är att förhindra smittspridning. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk. Om avloppet tas tillvara på rätt sätt kan det vara en resurs istället för ett problem. 
På  Knivsta Hermans Maskin AB tar vi vårt arbete mycket seriöst och utbildar därför oss löpande inom ämnet och har därmed ME-Diplomerat oss. Gå gärna in och läs mer på http://husagare.avloppsguiden.se